ثبت نام اعتکاف 1398

لطفا پس تکمیل اطلاعات خواسته شده و پرداخت هزینه (مبلغ 81 هزار تومان) اطلاعات پرداخت خود را یادداشت نموده و هنگام پذیرش به مسئولین ارائه دهید

ساخته شده با فرم پرداخت